جستجو

بیفتک گوب گرد و مربع سام ست

گوشت کوب (بیفتک کوب) گرد و مربع سام ست برای کوبیدن گوشت استیک استفاده می شود این وسیله بافت گوشت را به خوبی باز کرده و به قطری مناسب برای پختن می رساند و باعث می شود استیک ما به خوبی مغز پخت شده و آماده سرو کردن شود.