جاحبوباتی پنجره دار 2/5 کیلویی استیل درب مشکی سام ست