سطل پدالی 12 لیتر کمر باریک سفید درب کروم آرام بند سام ست