سرویس 18 پارچه کمر باریک درب زیتونی (اِلیا) سام ست