میزاطو پایه بلند جک دار و پریزدار سام ست l جا اطویی صفحه ای