سطل پدالی 12 لیتر کمر باریک درب طلایی آرام بند سام ست