میزاطو پایه کوتاه پریزدار سام ست l جا اطویی صفحه ای