جاحبوباتی و پاسماوری پنجره دار 1 کیلویی استیل درب مشکی سام ست