جاحبوباتی و پاسماوری پنجره دار 1 کیلویی تمام رنگی سام ست