جا برنجی 10 کیلویی پیمانه دار تمام رنگی درب پلیمری سام ست