جاحبوباتی و پاسماوری کمرباریک 1 لیتری سفید درب کروم سام ست