جاحبوباتی و پاسماوری کمرباریک 1 لیتری سفید درب طلایی سام ست