مرامنامه سازمانی ما

 

ما معتقدیم که در وهلة اول در برابر پزشکان، پرستاران بیمارستانها، مادران و همه کسانی که فرآورده های ما را مصرف می کنند، مسئول هستیم . فرآورده های ما همواره باید مرغوب ترین کیفیت را داشته باشد.

ما باید همواره بکوشیم که قیمت این فرآورده ها را پایین بیاوریم . سفارشات بایدبه فوریت و با دقت آماده شوند.

کارگران ما باید از سود عادله بهره مند شوند.

در وهلة دوم، خود را در برابر کسانی که با ما کار می کنند مسئول می دانیم مردان و زنانی که در کارخانه ها و دفاتر با ما همکاری می کنند باید از نظر شغلی احساس امنیت کنند . دستمزدها باید عادلانه و کافی باشد . مدیران آنها بایدمنصف باشند . ساعات کار آنها معقول و محیط کار آنها تمیز و منظم باشد . به شکایات و پیشنهادهای کارآنان باید به طور سازما ن یافته رسیدگی شود .

سرپرستان و رؤسای دوایر باید ورزیده و بی غرض باشند . برای هرکس که لیاقت داشته باشد باید فرصت پیشرفت فراهم باشد و با اشخاص باید به صورت فردی عمل شود و شأن و شایستگی آنها رعایت شود.

در وهلة سوم خود را در برابر مدیران مان مسئول می دانیم . مدیران ما باید افرادی شایسته، مجرب و توانا باشند. آنها باید از شعور متعارف و درک کامل بهره مند باشند.

در مرحلة بعد خود را در برابر جوامعی که در آنها زندگی می کنیم، مسئول می دانیم ما باید با حمایت از نیکوکاری و نوع دوستی شهروندان خوب جامعه باشیم و سهم خود را از مالیات عادلانه بپردازیم . باید به شکرانة در اختیار داشتن اموال و ابزار، از آنها به خوبی مواظبت کنیم . باید در ارتقا و بهبود جامعة مدنی،بهداشت، آموزش و دولت خوب، سهیم و شریک باشیم و جامعه را از فعالیت های خود آگاه کنیم.

پنجمین و آخرین مسئولیت ما، نسبت به سهامداران شرکت است. سودشرکت باید چشم گیر باشد . ما باید اندوخته داشته باشیم و باید کار پژوهش دنبال شود. برنامه های تکاپوجویانه تنظیم شود و تاوان خطاها پرداخته شود . باید فکر زمان مبادا باشیم، مالیات ها را بپردازیم، دستگا ه های جدید  تهیه کنیم، کارخانه های جدید بسازیم، فرآورده های جدید تولید کنیم و برنامه های جدید برای فروش تدارک ببینیم . باید افکار نو را به محک تجربه بیازماییم . وقتی این کارها انجام شود سهامداران نیز از حق عادلة خود برخوردار خواهند شد .

ما متکی به خداوند بزرگ هستیم تا به یاری او این وظایف و تعهدات را به بهترین صورت انجام دهیم.