استاندارد های سازمانی

 

 

توسعه و مشارکت کارکنان 

ما دستیابی به منافع خود را در گرو شناسایی شایستگی ها و توانایی های کارکنان ،توسعه کار گروهی و مشارکت همه جانبه آنها در جهت تسهیل در تصمیم گیریها می دانیم .

خلاقیت و نوآوری

ما به خلاقیت و نوآوری ارزش می نهیم و بر این باوریم که پیشرو بودن در تمامی جوانب حاصل خلاقیت و نوآوری می باشد و تلاش ما در جهت سازماندهی سازمان حول خلاقیت و نوآوری است.

یادگیری و بهبود مستمر

ما بر این باوریم که ثبات در تصمیم گیریها و موفقیت پایدار با یادگیری از طریق تجزیه و تحلیلها، مقایسه و الگو برداری از بهترینها , آموزش و بکارگیری تکنیکهای روز و بهبود مستمر کلیه فرایندها و فعالیت های کسب و کار و نتایج کلیدی عملکرد, حاصل می گردد.

فرایندگرایی

ما بر این باوریم که ایجاد سازمان فرایند محور و مدیریت بر اساس فرایندها بهترین روش اداره کردن و پاسخگو بودن در راستای ماموریت، چشم انداز ,اهداف و استراتژیهای سازمان بوده و به رضایت کلیه مشتریان و ذینفعان منجر خواهد شد.

تعهد و مسئولیت پذیری سازمانی

ما بر این باوریم که کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر عامل ایجاد سازمان خلاق، نوآور، یادگیرنده، فرایند محور، مشارکت جو، مشتری مدار و نتیجه گرا می باشند.

مشتری گرایی

ما بر این باوریم که حفظ بقاء و تداوم کسب و کارمان در گرو ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریانمان از طریق شناسایی و پاسخگویی به نیازهای آشکار و پنهان آنها می باشد.

مسئولیت پذیری اجتماعی

ما بر آنیم که با بکارگیری تکنولوژیهای روز دنیا در کسب و کارمان و بهره گیری از همکاری سایر سازمانها در جهت تکریم جامعه و حفظ محیط زیست در چارچوب قوانین و ضوابط کشوری و بین المللی سهیم باشیم.

نتیجه گرایی

ما بر آنیم که نتایج کلیه فرایندها و فعالیتهای کسب و کارمان ضمن پاسخگوئی به نیازهای تمامی مشتریان و ذینفعانمان به ایجاد ارزش افزوده برای آنها و سازمان نیز منجر گردد.

اهداف کلان شرکت

هدف استراتژیک اول: افزایش رضایت ذینفعان

هدف استراتژیک دوم : کاهش زمان انتظار تحویل کالا

هدف استراتژیک سوم : گسترش حوزه کالا ها و خدمات به مشتتریان .

هدف استراتژیک چهارم : ارائه مشاوره های خرید و خدمات پشتیبانی به کلیه مشتریان در سراسر کشور